Nick van Wijk:
MG A1 ERT-S Nieaf Smitt
DTM 1 Druktransmitter P-30 Wika 0-0,4 bar
MG M510 Metrahit M240A - X-TRA Gossen Metrawatt
MG M514 Fluke 27 II Fluke
PDM 1 putdieptemeter Mitutoyo
SP-1 stappenplaat 1 Centri
MG E101 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E102 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E103 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller

Aydin Can:
MG A2 ERT-S Nieaf Smitt
DTM 2 Druktransmitter P-30 Wika 0-0,4 bar
MG M511 Metrahit M240A - X-TRA Gossen Metrawatt
MG M515 Fluke 27 II Fluke
PDM 2 putdieptemeter Mitutoyo
SP-2 stappenplaat 2 Centri
MG E201 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E202 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E203 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller

Ashkan Jafari:
MG A3 ERT-S Nieaf Smitt
DTM 3 Druktransmitter P-30 Wika 0-0,4 bar
MG M505 Metrahit M240A - X-TRA Gossen Metrawatt
MG M506 Fluke 83 V Fluke
PDM 3 putdieptemeter Mitutoyo
SP-3 stappenplaat 3 Centri
MG E301 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E302 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E303 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller

Johannes Wibbens:
MG A4 ERT-S Nieaf Smitt
DTM 4 Druktransmitter P-30 Wika 0-0,4 bar
MG M502 Fluke 83 V Fluke
MG M516 Metrahit M240A - X-TRA Gossen Metrawatt
PDM 4 putdieptemeter Mitutoyo
SP-4 stappenplaat 4 Centri
MG E401 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E402 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E403 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller

Michiel Laeijendecker:
MG A5 ERT-S Nieaf Smitt
MG M503 Fluke 83 V Fluke
MG M508 Metrahit M240A - X-TRA Gossen Metrawatt
MG E501 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E502 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E503 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller

Mike Hagestein:
MG A6 ERT-S Nieaf Smitt
DTM 6 Druktransmitter P-30 Wika 0-0,4 bar
MG M517 Fluke 27 II Fluke
MG M518 Metrahit M240A - X-TRA Gossen Metrawatt
PDM 6 putdieptemeter Mitutoyo
SP-6 stappenplaat 6 Centri
MG E601 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E602 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E603 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller

Gerard Drinkwaard:
MG A7 ERT-S Nieaf Smitt
DTM 7 Druktransmitter P-30 Wika 0-0,4 bar
MG M504 Fluke 83 V Fluke
MG M509 Metrahit M240A - X-TRA Gossen Metrawatt
PDM 7 putdieptemeter Mitutoyo
SP-7 stappenplaat 7 Centri
MG E701 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E702 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E703 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller

Stefan Aarnoudse + Bart van Dongen:
MG A8 ERT-S Nieaf Smitt
MG M513 Fluke 83 V Fluke
MG M512 Metrahit M240A - X-TRA Gossen Metrawatt
MG E801 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E802 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller
MG E803 CuCuSO4 electrode RE-5C MCMiller